Kwalifikacje zawodowe gwarancją
udanego powrotu na rynek pracy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia oraz jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi:

1 898 093,16zł

Okres realizacji:

01.09.2016 - 31.05.2018r.

Proponowane wsparcie:

I. WSPARCIE ZAWODOWE:

Wsparcie zawodowe składa się w dwóch części 

I. Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania

identyfikacja potrzeb osób bez zatrudnienia z uwzględnieniem informacji zdobytych podczas rekrutacji,

indywidualne oraz grupowe kompleksowe konsultacje z doradcą zawodowym

opracowanie możliwości zawodowych w kontekście ograniczeń zdrowotnych i społecznych

wyznaczenie celów zawodowych

diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego

stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu

II. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

analiza opinii doradcy zawodowego, trenerów, pracodawców

analiza dokumentacji projektowej Uczestników projektu

przygotowanie profilu osobistego i zawodowego

pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej

dopasowanie i udostępnienie ofert pracy Uczestnikom projektu (min.4 oferty dla każdego uczestnika)

II. SZKOLENIA:

Szkolenia z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji zakończone egzaminem. Szkolenia będą dopasowane pod Indywidualne Plany Działań przygotowane razem z doradcą zawodowym.

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu. 

W RAMACH SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY:

stypendia za udział w szkoleniach od 6,64zł za godzinę szkoleniową

catering

zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem oraz pomocy asystenta osób niepełnosprawnych

II. STAŻE ZAWODOWE:

5- miesięczne staże zawodowe

stypendium stażowe
w wysokości
1000 zł / miesiąc

opłacone badania lekarskie

ubezpieczenie NNW

W ramach projektu za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom
będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.

Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia po udziale w projekcie! 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

REALIZATORZY

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.01.03-24-01HH/15 zawartej pomiędzy EUROSOLUTIONS Jan Dymek zwanym dalej „Beneficjentem”, działającym w imieniu własnym a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

CEL GŁÓWNY ORAZ
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach z województwa śląskiego, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 50 roku życia, poprzez identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie realizacji projektu 01.09.2016 - 31.05.2018r.

GRUPA DOCELOWA

W szczególności mile widziane będą osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie), bierne zawodowo, bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, zamieszkujące według KC. na terenie woj. śląskiego.